О новинарској секцији

Новинарска секција наше школе окупља ученике  V, VI, VII I VIII  разреда, заинтересоване за креативну, захтевну, узбудљиву и одговорну улогу школског новинара.
Новинарска секција омогућава ученицима да открију, задовоље и даље развију интересовања, склоности и способности за разне области живота, од литературе и језика, до музике, филма, спорта.
Циљ наше секције je праћење и објављивање актуалних тема из живота школе и ван ње, промовисање идеја и достигнућа ученика, трагање за занимљивим и значајним информацијама, развијање писменог и усменог изражавања.
Секција доприноси социјализацији и свестраном образовању ученика: развијање сарадничких односа; тимског рада; креативности; критичког мишљења; стицање вештина и практична примена облика медијског изражавања.
Једна од најважнијих активности Секције је уређивање школског листа Наши кораци који излази једном годишње.
Активности планиране за ову школску годину:
-          упознавање с функционалним стиловима
-          упознавање с облицима и карактеристикама новинарског изражавања
-          вежбање у новинарским наступима
-          уређивање зидних новина, школског паноа, школског разгласа
-          отварање и уређивање интернет странице, блог секције
-          прикупљање података о активностима школе
-          информисање о различитим школским такмичења и резултатима истих
-          праћење и учествовавање на литерарним конкурсима
-          учествовавање у припреми школског листа Наши кораци
-          сарадња са сродним секцијама школе
Циљеви рада:
-          упознавање књижевних и  новинарских врста
-          развијање интересовања за новинарство и литерарно стваралаштво
-          оспособљавање ученика за адекватно усмено и писмено изражавање
-          прикупљање и објављивање података непосредним контактима, путем интернета, из  
       новина, књига…
-          информатичко описмењавање
-          развијање аналитичког и критичког мишљења
-          развијање интересовања за сарадњу и групни рад
-          развијање интересовања за рад на уређењу школског паноа и интернет странице
-          развијање интересовања за фотографију и фотографисање
-          активан однос према радним задацима
-          развијање комуникацијских способности, сигурности и самопоуздања у јавном 
       наступу  и опхођењу
-          богаћење речника и стила изражавањаТања Ђорђевић, руководилац секције