О нашој школи
Лична карта школе
Назив школе
     ОШ „ Милица Павловић“ Чачак
Адреса
     Епископа Никифора Максимовића 14
Телефон
     032 / 372 - 004, 373 - 770
Телефакс
    +381 32 372-004, +381 32 373-770
Web-site
E-mail
Дан школе
      17. октобар

Наша будућност почиње овде …
на извору знања, мудрости, радости
…где се  учимо одговорности, поштовању, пријатељству, љубави
…где се рађају нове идеје, негују таленти, унапређују знања, дели радост успеха
…где стварамо прве и најснажније успомене
Историјат школе
Давне 1937. године, 17. октобра, основана је наша школа под називом Народна школа војводе Степе". Од тада је неколико пута мењала име. Почетком Другог светског рата па до 1954. године, школа је била у саставу Чачанске основне школе, а исте године, 1954. добија самосталност под именом Основна школа II", потом Основна школа Јован Јовановић Змај" па Трећа осмогодишња школа" , да би коначно 10. априла 1954. године понела име народног хероја Милице Павловић  који је остао до данашњих дана.
Шездесетих година школа се развила као модерна и велика установа: основана је ђачка задруга
Полет, покренут је школски лист Први кораци" који ће 1980. године променити назив у Наши кораци". Исте године лист Политика" проглашава Наше кораке" најуспешнијим школским листом у земљи, а 1988. године школа добија републичку награду за узорно уређену школску средину .
Шест пута је школа у својих 75 година постојања и рада изграђивана и дозиђивана, додуше једном неуспешно, да би данас добила изглед свакако најмодерније и најсавременије школе у граду.
Данас је Основна школа
Милица Павловић" велика и модерна школа,  највећа школа у чачанској општини, која својим дугогодишњим квалитетним и стручним радом наставног особља наставља путевима успеха претходних генерација о чему сведоче бројни успеси ученика наше школе.
Школа данас
У овом тренутку школа располаже са 12.743,08м2 школског земљишта, школским зградама у површини 4.751,08м2 и двориштем од 7.992м2. Просторни услови су знатно повећани и осавремењени. Школа располаже са 19 кабинета, две специјализоване учионице, девет учионица опште намене, две просторије за продужени боравак, два информатичка кабинета. У њеном саставу налазе се још:  велика и мала фискултурна сала, спортски терени, библиотека, медијатека, ђачка кухиња и трпезарија, свечана сала, разгласна станица, наставничка канцеларија, канцеларије директора, педагошко-психолошке службе, логопеда, секретара, рачуноводства, затим, просторије за помоћно техничко особље, котларница, копирница, архив, зубна амбуланта. ОШ „Милица Павловић“ је највећа школа у чачанској општини коју похађа преко 1300 ученика распоређених у 48 одељења – 24 одељења у нижим и 24 у вишим разредима. О њима брине 105 запослених, од којих 81 ради у настави.
Основна школа „Милица Павловић“ има потенцијал и у простору и у људству који треба неговати и даље развијати. О успешном образовном и педагошком раду у школи „Милица Павловић“ између осталог, сведоче и успеси њених ученика на бројним такмичењима из разних предмета. Школа се такође високо рангира и по резултатима на класификационом испитима за упис у средње школе. Праћењем успеха наших ученика у даљем школовању уочено је да они углавном задржавају дотадашњи успех.
Поред редовног рада, ученици се у ваннаставним активностима баве глумом, рецитовањем, писањем, сликањем, певањем и свирањем.
Свечаности поводом Светог Саве и Дана школе, затим новогодишњи и ускршњи вашари, изложбе поводом дана здраве хране, изложбе ликовних радова, праве су смотре дечјег стваралаштва и умећа.
 Образовање је оно што остане након што особа заборави све што је научила у школи, Алберт Анштајн.
Мисија
Мисија наше школе, школе са традицијим и угледом, стручним и квалитетним кадром је савремено и квалитетно образовање и васпитање ученика, стварање школске атмосфере и средине у којој су наставници и ученици мотивисани за учење и постизање високих резултата. Своје ученике одгајамо у духу толеранције, искрености, поверења и разумевања, поштујемо њихово мишљање и идеје, потребе, емоције и ставове, утичемо на развој њиховог самопоуздања.
Ми смо установа која активним приступом, критичким мишљењем и толерантним односима гради модерну, ефикасну и занимљиву школу по мери детета, коју припрема за даље школовање и друштвени живот.
Школа представља место где настаје будућност, а ње нема без визије наставног кадра школе који стварање будућности ученика сматра својом мисијом.
Визија
Тежимо стручности и високој професионалости у односу према раду и ученицима. Негујући тимски рад и заједичке акције, стручно се усавршавајући желимо да остваримо ефикасну, квалитетну и савремену наставу, као и да унапредимо сарадњу са родитељима и локалном заједницом.
Желимо да наша школа буде отворена, интерактивна, умрежена са другим одговарајућим институцијама, савремена, опремљена неопходним наставним средствима и одговарајућим намештајем, окренута позитивним трендовима, место где ђаци радо долазе, где се осећају задовољно и наставници и родитељи.
Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.
Бићемо школа:
Са савременим наставним средствима и методама
Са наставницима добро информатички обученим
Са уређеним школским двориштем и кабинетима
Са бржом информисаношћу ученика путем разгласа
Са добром безбедношћу јер смо у пројекту „Школа без насиља“
Са креативним и самосталним ученицима који ће учествовати у планирању и реализацији дела наставе и ваннаставних активности
У којој ће ученици кроз „Ћачки парламент“ примењивати демократске принципе у решавању својих свакодневних проблема