Књижевна олимпијада

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА                                          
Извод из Правилника и Пропозиције такмичења
Циљеви такмичења
Такмичење има за циљ:
- популаризацију предмета Српски језик и књижевност;
- развијање   ученичких   знања, вештина и способности у областима Читање  и Књижевност;
- развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу књижевноуметничких дела;
- оспособљавање ученика за језичкостилску анализу уметничких текстова;
- подстицање ученика да развију способност за естетско вредновање српске и светске књижевности;
- развијање ученичког интересовања према ист. књижевн, теорији књижевн. и књижевној критици;
- упознавање ученика са животом и стваралаштвом најзначајнијих српских и светских писаца;
- повезивање наставних садржаја из српског језика, књижевности и језичке културе.
Организација такмичења
Организатори такмичења су: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Карловачка гимназија.
Такмичења се спроводе на следећим нивоима:
- школско;
- општинско;
- окружно (градско);
- Републичко.
Школско такмичење организују и спроводе активи наставника српског језика, према календару такмичења.
Општинска и окружна (градска) такмичења организују и спроводе активи наставника српског језика, односно комисије које формирају одговарајући школски окрузи и подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије.
Републичко такмичење организује се у оквиру Друштва, односно Управа Друштва у сарадњи са Министарством про- свете, науке и технолошког развоја и Карловачком гимназијом. Управа Друштва именује: Организациони одбор за организовање и спровођење такмичења (на 2 године), комисије за израду стручног материјала за проверу  знања ученика (тест), комисије за преглед радова ученика који су се пласирали за Републичко такмичење са окружних такмичења  и установљење коначног списка учесника на Републичком такмичењу, комисију за припрему и спровођење Републичког такмичења, објављивање резултата.
Учесници такмичења
Ученици 7. и 8. разреда основне школе учествују на школском, општинском и окружном такмичењу и на Републичком такмичењу.
Ученици 1, 2, 3. и 4. разреда гимназија учествују на школском, општинском, окружном (градском) такмичењу и Републичком такмичењу.
Да би ученик учествовао на вишем степену такмичења, мора да учествује на претходном нивоу и да покаже одређене резултате.
Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу, а учесници на Републичком такмичењу директно  право  учешћа  на  окружном такмичењу. Ови ученици не улазе у утврђен број ученика за једну школу, односно општину, округ.
Број ученика учесника
Број ученика учесника на општинском такмичењу у сваком разреду сразмеран је броју одељења у школама (највише једно одељење један ученик).
На окружном такмичењу могу да учествују најбољи ученици који су освојили најмање 80% од могућих поена на општинском такмичењу.
Коначан списак, искључиво на основу увида у тестове и броја освојених поена, утврђује Републичка комисија и позива ученике на Републичко такмичење.
На Републичком такмичењу учествују ученици основне школе из 7. и 8. разреда који су на окружним такмичењима показали најбољи резултат освојили најмање 90% од могућих поена.
На Републичком такмичењу учествују ученици гимназија који су на  окружном такмичењу показали најбољи резултат освојили најмање 90% од могућих поена.
Од ученика који су се квалификовали за Републичко, иду сви који су освојили максимум поена.
Уколико не буде довољно ученика који би задовољили ове критеријуме, ниво такмичења се неће спуштати, већ ће број учесника бити мањи од предвиђеног.
Организатори нижег ступња такмичења дужни су да организаторима наредног ступња доставе резултате такмичења са списком свих учесника и потребним подацима (презиме и име ученика, презиме и име предметног наставника, школа, место, број освојених поена) и попуњену збирну табелу за све школе учеснике у такмичењу, у року од три дана по одржаном такмичењу.
После одржаних окружних такмичења, за све учеснике који су освојили преко 90% од могућих поена треба обавезно доставити документацију тестове збирну табелу са претходних нивоа такмичења) Републичкој комисији под шифром и дешифроване, која на основу увида у тестове врши коначан избор ученика учесника из сваког разреда и позива их на Републичко такмичење. Организатори такмичења су дужни да то учине у року од 3 дана по одржаном такмичењу. Сви тестови са прекорачењем рока неће се разматрати.
Тест за проверу знања
На сваком ступњу такмичења учесници раде тест који садржи 20 питања и вреднује се са 20 поена. Израда теста на свим нивоима такмичења траје 90 минута и ради се под шифром.
Тестове за општинска, окружна и Републичка такмичења утврђује Републичка комисија за израду тестова и благовремено (на 10 дана пред такмичење) доставља их задуженим представницима школских округа у Србији, који се старају о њиховом умножавању и дистрибуцији (за ниже нивое такмичења), односно Карловачкој гимназији (за Републичко такмичење).
Сви нивои такмичења (сем школских) одржавају се у исто време према календару такмичења, са почетком у 10.00 часова. Такмичење ван утврђеног календара се дисквалификује.
Вредновање постигнутих резултата
На нивоу школског такмичења резултате вреднује комисија коју бира стручни актив наставника/професора српског језика и књижевности.
На нивоу општинског такмичења резултате вреднује стручна комисија коју образује стручно друштво односно подружница.
На нивоу окружног (градског) такмичења резултате вреднује стручна комисија коју чине најмање три члана, а коју образује стручно друштво подружница (наставници школа, професори универзитета, института и др.).
На нивоима општинског и градског такмичења прво место освајају ученици са 20 и 19, друго место са 18 и 17 и треће место са 16 поена.
На нивоу Републичког такмичења резултате вреднује стручна комисија од најмање три члана коју бира Управа Друштва. Прво место добија  ученик са 20 бодова. Уколико нема ученика који је освојио 20 бодова, прво место припада оном ученику који је освојио  19 бодова. У односу на почетни број бодова рангирају се друго и треће место.
За најбоље резултате рангу) ученици на свим нивоима такмичења освајају I, II и III место и награђују се књигама и дипломом организатора такмичења  (према могућностима организатора). Дипломе за добијено прво, друго и треће место на општинском и окружном нивоу додељују школе које су домаћини такмичења, односно органи локалне самоуправе.
На Републичком такмичењу сви наставници чији су учесници освојили I, II и III место награђују се књигама и захвалницом Друштва за српски језик и књижевност Србије.
Дипломе потписују организатори такмичења:
на Републичком такмичењу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Друштво за српски језик и књижевност Србије;
на општинском и окружном такмичењу: одељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подружница Друштва (односно стручни актив, док су школе у којима се такмичење одржава само реализатори).
Ученици који су у завршном разреду освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу ослобађају се пријемног испита из књижевности на факултетима где се  ова област полаже.
Приговори и жалбе
На свим нивоима такмичења, чим се такмичење обави и комисије за преглед преузму ученичке радове, организатор је дужан да на јавном месту, доступном ученицима, изложи тестове и решења, како би ученици са својим наставницима били у могућности да провере свој рад.
После саопштења резултата, уколико ученик учесник такмичења сматра да његов рад, из било којих разлога, заслужује већи број поена, има право на писмени приговор, односно жалбу. Приговор званично прослеђује школа председнику комисије на одговарајућем нивоу (на Републичком такмичењу председнику централне комисије) у року од 7дана од саопштења. Председник комисије је дужан да у року од 7 дана по добијеном приговору да писмени одговор са образложењем комисије (на Републичком такмичењу комисије за приговоре), који се званично прослеђује школи.
Напомена: На такмичењима се користи Правопис српскога језика Матице српске, издање 2010. године, Пешикан, Пижурица, Јерковић, уређивачки одбор: Пешикан, Дешић, Остојић, Станојчић.
Програми такмичења

Књижевна олимпијада, VII разред
Предлог дистрибуције градива по наставним месецима  

Општинско такмичење
+/-
Септембар
Народне лирске посленичке песме; Кујунџија и хитропреља;

Живот и обичаји народа српскога, Вук Стефановић Караџић;

Златна јабука и девет пауница, народна бајка;

Кратке фолклорне форме;

Уметнички и научнопоп.текстови о природним лепотама и ист.споменицима Србије

Књижевнотеоријски појмови:
-    народна лирска поезија (одлике и класификација);
-    однос ауторске и народне лирике;
-    особености лирске и епске народне поезије (сличности и разлике);
-    врсте стиха у народној поезији;
-    народна бајка (структура, фантастично и реалистично);
-    приповедање, описивање, дијалог; главни јунак; симбол; (путопис, есеј)

Октобар
Манасија, Васко Попа;

Симонида, Милан Ракић;

Бисерне очи, Сима Пандуровић;

Бој на Косову, Љубомир Симовић;

Диоба Јакшића, Смрт војводе Пријезде, народне епске песме покосовског

Књижевнотеоријски појмови:
-          ауторска (уметничка) лирска поезија; композиција лирске песме;
-          народна епска поезија (одлике);
-          сиже (распоред догађаја у књижевном делу); фазе у развоју радње;
-          драма у ужем смислу; драма у стиху;
-          народне епске песме старијих времена (покосовски тематски круг);
-          мотив, рима, дистих, терцина, десетерац, цезура, епитет, хипербола, метафора.

Новембар
Мали Радојица, Старина Новак и кнез Богосав (Стари Вујадин);

Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана;

Хајдук Станко, Јанко Веселиновић;

Кањош Мацедоновић (одломак), Стјепан Митров Љубиша

Књижевнотеоријски појмови:
-          словенска антитеза, стајаћи епитет, алегорија, градација...; тужбалица;
-          народне епске песме средњих времена (хајд.и ускочког циклуса; епски јунак, лик;
-          роман, историјски роман; роман за децу и омладину;
-          епски десетерац; композиција епског дела, фазе у развоју радње;
-          приповетка; идеје (поруке); епско; иронично

Децембар
Плава гробница, Милутин Бојић;

Доживљаји Николетине Бурсаћа (роман), Бранко Ћопић;

Крвава бајка, Десанка Максимовић;

Дневник Ане Франк;

Кашика, Антоније Исаковић;

Писма из моје ветрењаче, Алфонс Доде

Књижевнотеоријски појмови:
-          карактеризација лика (социолошка и психолошка); атмосфера;
-          роман (композиција и мотивација), епизода;
-          хронолошко и ретроспективно приповедање;
-          родољубива песма, елегија; дневник;
-          приповедање у првом и трећем лицу; портрет; унутрашњи монолог; строфа, рефрен


Окружно такмичење
+/-
Јануар и фебруар
Наш Божић, Борисав Станковић;

Обичаји о различнијем празницима (одломак из Живота и обичаја...), В.С.Караџића;

Свети Сава у народној књижевности (избор легендарних прича и предања);

Посланица светог Саве игуману Спиридону,Свети Сава

Светогорски дани и ноћи, Миодраг Павловић

Хиландарска повеља, Стефан Првовенчани

Живот и прикљученија (одломак); Доситеј Обрадовић;

Прича о кмету Симану (одломак), Иво Андрић

Књижевнотеоријски појмови:
-          фабула и сиже; уоквирена фабула; статички и динамички мотиви;
-          пејзаж у функцији карактеризације лика; ситуација;
-          биографија; песма у прози; легендарна прича, предање;
-          фантастични  мотиви;  приповедач;  екстеријер;  дијалог; посланица, писмо; благослов.

Март
Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић;

Мртво море, Радоје Домановић;

Чиновникова смрт, Антон Павлович Чехов;

Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац;

Власт (одломак), Бранислав Нушић

Књижевнотеоријски појмови:
-          комедија, комедија карактера, (комедија ситуације);
-          дидаскалије; чин, појава; драмски дијалог, реплика; драмска радња; композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми;
-          хумористичка проза; сатира, иронија, (сарказам); новела; унутрашњи монолог; алегорија.


Републичко такмичење

Април
Портрети великих сликара и архитеката (одломак о Леонарду да Винчију), Ђ.Вазари;

Плави чуперак (избор), Мирослав Антић;

Љубавни растанак, народна лирска песма;

Волео сам вас, Александар Сергејевич Пушкин;

Мали принц, Антоан де Сент Егзипери;

Небо, Стеван Раичковић;

Приповедач Нафтали и његов коњ Сус, Исак Башевис Сингер

Песме у прози ( избор: Јелике и оморике, Петар Кочић, Десанка Максимовић, Васко Попа)

Књижевнотеоријски појмови:
-          сажетак (резиме); збирка лирске поезије; слободан стих;
-          стилске фигуре (систематизација);
-          љубавна песма;  мисаона (рефлексивна) песма; 
-          песничка слика, мотив, тема;
-          преводна књижевност; форме приповедања (систематизација);
-          песма у прози; ауторска бајка; пренесено значење речи и израза.

Мај
Потера за пејзажима (одломак из есеја Зашто сликам), Пеђа Милосављевић;

Стара породична кућа, Павле Угринов;

Јабука на друму, Вељко Петровић;

Песник и Месец, Добрица Ерић

Подне, Јован Дучић;

Ливада у јесен, Данило Киш;

Руски хрт (одломак), Милорад Павић

(факултативно:Мање занимљив део дана, М. Пантић; Лајање на звезде, М.Витезовић).

Књижевнотеоријски појмови:
-          приповетка; наратор; тачка гледишта;
-          пејзаж, ентеријер и екстеријер; статички и динамички мотиви;
-          врсте стиха, катрен; опкорачење; лирски субјекат; дескрипција, афективно сећање;
-          (синестезија), контраст; описна песма, стилске фигуре

Јун
Међу својима, Владислав Петковић Дис;

Ветар, Иван В. Лалић;

Стрепња, Десанка Максимовић

Књижевнотеоријски појмови:
-          лирски субјекат (лирско ја); перспектива;
-          врсте ауторске поезије (дескриптивна, љубавна, родољубива, мисаона, социјална, елегија);
-          функција мотива у композицији лирске песме; александринац; врсте риме.

Књижевна олимпијада VII разред

Књижевнотеоријски појмови
+/-
IX
-    народна лирска поезија (одлике и класификација);
-          однос ауторске и народне лирике;
-          особености лирске и епске народне поезије (сличности и разлике);
-          врсте стиха у народној поезији;
-          народна бајка (структура, фантастично и реалистично);
-          приповедање, описивање, дијалог; главни јунак; симбол; (путопис, есеј)

X
-          ауторска (уметничка) лирска поезија; композиција лирске песме;
-          народна епска поезија (одлике);
-          сиже (распоред догађаја у књижевном делу); фазе у развоју радње;
-          драма у ужем смислу; драма у стиху;
-          народне епске песме старијих времена (покосовски тематски круг);
-          мотив, рима, дистих, терцина, десетерац, цезура, епитет, хипербола, метафора.

XI
-          словенска антитеза, стајаћи епитет, алегорија, градација...; тужбалица;
-          народне епске песме средњих времена (хајд.и ускочког циклуса; епски јунак, лик;
-          роман, историјски роман; роман за децу и омладину;
-          епски десетерац; композиција епског дела, фазе у развоју радње;
-          приповетка; идеје (поруке); епско; иронично

XII
-          карактеризација лика (социолошка и психолошка); атмосфера;
-          роман (композиција и мотивација), епизода;
-          хронолошко и ретроспективно приповедање;
-          родољубива песма, елегија; дневник;
-          приповедање у првом и трећем лицу; портрет; унутрашњи монолог; строфа, рефрен

I
-          фабула и сиже; уоквирена фабула; статички и динамички мотиви;
-          пејзаж у функцији карактеризације лика; ситуација;
-          биографија; песма у прози; легендарна прича, предање;
-          фантастични  мотиви;  приповедач;  екстеријер;  дијалог; посланица, писмо; благослов.

II

III
-          комедија, комедија карактера, (комедија ситуације);
-          дидаскалије; чин, појава; драмски дијалог, реплика; драмска радња; композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми;
-          хумористичка проза; сатира, иронија, (сарказам); новела; унутрашњи монолог; алегорија.

IV
-          сажетак (резиме); збирка лирске поезије; слободан стих;
-          стилске фигуре (систематизација);
-          љубавна песма;  мисаона (рефлексивна) песма; 
-          песничка слика, мотив, тема;
-          преводна књижевност; форме приповедања (систематизација);
-          песма у прози; ауторска бајка; пренесено значење речи и израза.

V
-          приповетка; наратор; тачка гледишта;
-          пејзаж, ентеријер и екстеријер; статички и динамички мотиви;
-          врсте стиха, катрен; опкорачење; лирски субјекат; дескрипција, афективно сећање;
-          (синестезија), контраст; описна песма, стилске фигуре

VI
-          лирски субјекат (лирско ја); перспектива;
-          врсте ауторске поезије (дескриптивна, љубавна, родољубива, мисаона, социјална, елегија);
-          функција мотива у композицији лирске песме; александринац; врсте риме.

Тестови са такмичења за VII разред

Предлог дистрибуције градива по наставним месецима  

Општинско такмичење
+/-
Септембар
Немушти језик, Усуд, народна бајке

Смрт Омера и Мериме, Хасанагиница... , епско-лирске песме, избор

Женидба Милића Барјактара, народна балада

Српски рјечник (избор), Вук Стефановић Караџић

Вук Стефановић Караџић, М. Поповић

Књижевнотеоријски појмови:
-          народна епско-лирска песма (одлике);
-          балада, романса; тема, мотив (главни и споредни), интернационални;
-          епски и лирски елементи - особености лирске и епске народне поезије (сличности и разлике);
-          народна бајка (структура, фантастично и реалистично);
-          приповедање, описивање, дијалог, монолог;
-          главни јунак; симбол; драматизација.

Октобар
Почетак буне против дахија, народна епска песма

Песме о ослобођењу Србије и Црне Горе: Бој на Мишару, Три сужња... (избор);

О  народним певачима, Вук Стефановић  Караџић; класификација народне  поезије;

Мемоари (одломак), Прота Матеја Ненадовић

Горски вијенац (одломци), Петар Петровић Његош

Писма из Италије (одломци), Љубомир Ненадовић

Књижевнотеоријски појмови:
-          народна епска поезија (одлике);
-          лик, карактеризација; лице; јунак-главни, споредни, позадински; колективни лик;
-          портрет; поруке; композиција; пејзаж; хумор;
-          апострофа, метафора, метонимија;
-          епски десетерац; (алузија), афоризам;
-          басна, пословица, изрека;
-          казивач, народни певач, приповедач; дијалог, епизода;
-          хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање;
-          драмски спев; еп;
-          мемоари, путопис, књижевнонаучне врсте

Новембар
Светли гробови, Јован Јовановић Змај

Отаџбина, Ђура Јакшић

Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић

Пилипенда, Симо Матавуљ

Србија, Оскар Давичо

Деобе, Добрица Ћосић

Књижевнотеоријски појмови:
-          уметничка (ауторска) лирска песма; родољубива песма; рефлексивна (мисаона) песма; социјална песма;
-          мотив: статички, динамички, описни (дескриптивни), наративни;
-          композиција епског дела;
-          приповетка; новела;
-          пејзаж у функцији карактеризације лика; идеје (поруке);
-          епске прозне врсте (класификација);
-          ентеријер, екстеријер;
-          стилски правци (романтизам, реализам - основне одлике, уопштено);
-          симбол, контраст, поређење, метафора, персонификација


Децембар
Српска дјевојка, љубавне народне лирске песме (избор)

Канцонијер (избор сонета), Франческо Петрарка

Ромео и Јулија (одломак), Вилијем Шекспир

Ђулићи (избор), Јован Јовановић Змај

Увела ружа, Борисав Станковић

Очију твојих да није, Васко Попа

Љубавна песма, Рајнер Марија Рилке.

Књижевнотеоријски појмови:
-     љубавна песма; класификација народне лирике;
-       сонет; (сонетни венац, канцонијер); идеализација;
-       лирски субјекат; карактеризација лика (социолошка и психолошка);
-          актер; трагедија; протагонист, антагонист, сукоб, катарза; однос фабуле и сижеа; композициони елементи драме;
-          ауторска књижевност; приповедање у првом и трећем лицу; перспектива; субјективно и реалистичко приповедање;
-          дневник; строфа (катрен, терцина), рима; мотив;
-          циклус песама, збирка песама;
-          ритмичност, мелодичност; метричка анализа песме; преводна књижевност;
-          стилске фигуре (систематизација).


Окружно такмичење
+/-

Јануар и фебруар
Житије светог Саве, Теодосије


Обичаји о различнијем празницима, одломак из Живота и обичаја народа српскога, В.Караџића


Свети Сава у народној књижевности, избор легендарних прича и предања


Предео сликан чајем (одломци), Милорад Павић


Прича о светом Сави, Матија Бећковић


Хиландар, избор текстова


Грађанин племић (одломак), Молијер


Сумњиво лице, Бранислав Нушић


Ноћ и магла (одломци), Данило Киш


Ко то тамо пева, Душан Ковачевић


Бонтон, Јасминка Петровић


Књижевнотеоријски појмови:   
-          средњовековна књижевност; биографија; портрет; топоним, клетва
-          легендарна прича, предање; фантастични мотиви; приповедач; екстеријер;
-          роман (одлике)
-          комедија; комедија ситуације; вербална комика; дидаскалије; чин, појава;
-          монолог, драмски дијалог, реплика; драмска радња; композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми;
-          режисер, режија; ТВ драма (теледрама); адаптација; сценарио; синопсис, књига снимања.


Март
Писмо мајци, Сергеј Јесењин


Кроз мећаву, Петар Кочић


Избор приповедака о деци: Књига, Панорама, Деца... Иво Андрић


Књижевнотеоријски појмови:
-          сажетак (резиме); лирска песма; песничка слика, преводна књижевност; елегија; врсте описа;
-          приповетка; збирка приповедака; поетика (писца);
-          психолошка анализа лика; карактер, карактериз. ликова: психолошка, социјална, језичка;
-          структура уметничког текста (композиција; однос фабуле и сижеа);
-          драмски елементи у прозном тексту;
-          хронолошко и ретроспективно приповедање; форме приповедања (систематизација)Републичко такмичење


Април и мај
Ламент над Београдом (одломци), Милош Црњански;


Сеобе I (одломак), Милош Црњански


Избор из есејистичке прозе, Исидора Секулић


Мост на Жепи, Иво Андрић


Ловац у житу, Џон Селинџер или Атлантида, Дејвид Гибинс или Старац и море, Е. Хемингвеј


Избор  из путописне књижевности (факултативно);


Избор из Антологије српске љубавне лирике (условно).


Књижевнотеоријски појмови:
-     роман; приповетка; наратор; тачка гледишта; перспектива;
-          пејзаж, екстеријер; симбол; есеј (оглед); ламент, тужбалица;
-          лирска песма; инспирација; песнички језик; лирски субјекат (лирско ја);
-          врсте ауторске лирске поезије (дескриптивна, љубавна, родољубива, мисаона, социјална, елегија);
-          функција мотива у композицији лирске песме;
-          врсте риме; строфа, стих, александринац;
-          метафора, епитет, поређење; приповедање (субјективно и објективно);Књижевна олимпијада VIII разред

Књижевнотеоријски појмови
+/-
IX
-          народна епско-лирска песма (одлике);
-          балада, романса; тема, мотив (главни и споредни), интернационални;
-          епски и лирски елементи - особености лирске и епске народне поезије (сличн. и разлике);
-          народна бајка (структура, фантастично и реалистично);
-          приповедање, описивање, дијалог, монолог;
-          главни јунак; симбол; драматизација.

X
-          народна епска поезија (одлике);
-          лик, карактеризација; лице; јунак-главни, споредни, позадински; колективни лик;
-          портрет; поруке; композиција; пејзаж; хумор;
-          апострофа, метафора, метонимија;
-          епски десетерац; (алузија), афоризам;
-          басна, пословица, изрека;
-          казивач, народни певач, приповедач; дијалог, епизода;
-          хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање;
-          драмски спев; еп;
-          мемоари, путопис, књижевнонаучне врсте

XI
-          уметничка лирска песма; родољубива песма; рефлексивна песма; социјална песма;
-          мотив: статички, динамички, описни (дескриптивни), наративни;
-          композиција епског дела;
-          приповетка; новела;
-          пејзаж у функцији карактеризације лика; идеје (поруке);
-          епске прозне врсте (класификација);
-          ентеријер, екстеријер;
-          стилски правци (романтизам, реализам - основне одлике, уопштено);
-          симбол, контраст, поређење, метафора, персонификација

XII
-     љубавна песма; класификација народне лирике;
-      сонет; (сонетни венац, канцонијер); идеализација;
-      лирски субјекат; карактеризација лика (социолошка и психолошка);
-          актер; трагедија; протагонист, антагонист, сукоб, катарза; однос фабуле и сижеа; композициони елементи драме;
-          ауторска књижевност; приповедање у првом и трећем лицу; перспектива; субјективно и реалистичко приповедање;
-          дневник; строфа (катрен, терцина), рима; мотив;
-          циклус песама, збирка песама;
-          ритмичност, мелодичност; метричка анализа песме; преводна књижевност;
-          стилске фигуре (систематизација).

I
-          средњовековна књижевност; биографија; портрет; топоним, клетва
-          легендарна прича, предање; фантастични мотиви; приповедач; екстеријер;
-          роман (одлике)
-          комедија; комедија ситуације; вербална комика; дидаскалије; чин, појава;
-          монолог, драмски дијалог, реплика; драмска радња; композициони елементи драмског текста; карактеризација ликова у драми;
-          режисер, режија; ТВ драма (теледрама); адаптација; сценарио; синопсис, књига снимања.

II

III
-          сажетак (резиме); лирска песма; песничка слика, преводна књижевност;елегија;врсте описa
-          приповетка; збирка приповедака; поетика (писца);
-          психолошка анализа лика; карактер, карактеризација ликова: психолошка, социјална, језич.
-          структура уметничког текста (композиција; однос фабуле и сижеа);
-          драмски елементи у прозном тексту;
-          хронолошко и ретроспективно приповедање; форме приповедања (систематизација)

IV

V

-     роман; приповетка; наратор; тачка гледишта; перспектива;
-          пејзаж, екстеријер; симбол; есеј (оглед); ламент, тужбалица;
-          лирска песма; инспирација; песнички језик; лирски субјекат (лирско ја);
-          врсте ауторске лирске поезије-дескриптивна, љубавна, родољ, мисаона, социјална,елегијa
-          функција мотива у композицији лирске песме;
-          врсте риме; строфа, стих, александринац;
-          метафора, епитет, поређење; приповедање (субјективно и објективно);